Danh Hiệu


Danh Hiệu Môn Phái

Môn Phái Danh Hiệu Yêu Cầu
Cái Bang Cái Bang tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Cái Bang nhất kết đệ tử Quyết định chức trách
Cái Bang nhị kết đệ tử Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Cái Bang tam kết đệ tử Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Bí Cung Bí Cung tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Bí Cung tỳ nữ Quyết định chức trách
Bí Cung ngọc nữ Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Bí Cung huyền nữ Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Thiếu Lâm Thiếu Lâm tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Thiếu Lâm sa di Quyết định chức trách
Thiếu Lâm hành giả Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Thiếu Lâm tu hành tăng Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Lục Lâm Lục Lâm tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Lục Lâm vô căn nha/td> Quyết định chức trách
Lục Lâm bạch cân nha Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Lục Lâm hắc cân nha Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Võ Đang Võ Đang tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Võ Đang đạo phiên Quyết định chức trách
Võ Đang đạo nhân Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Võ Đang đạo sĩ Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Ma Giáo Ma Giáo tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Ma Giáo ma tông Quyết định chức trách
Ma Giáo sứ giả Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Ma Giáo sử lệnh Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2